درباره ما
جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران از افراد متخصص و آگاه به قوانین مالیاتی ایران – مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده – و بازنشستگان رده بالای نظام مالیاتی ایران، تشکیل شده و هدف از تاسیس جامعه ارتقا فرهنگ مالیاتی و کمک به رفع مشکلات مالیاتی مودیان محترم است.هئیت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 36595-23/03/88 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تصویب نمود و پس از انتخاب اعضاء هئیت مدیره جامعه تحت عنوان موسسه غیر تجاری در تاریخ 05/12/1393 به شماره 35541 به شناسه ملی 14004756352 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسید.
خدمات
  1.  ارتقاء فرهنگ مالیاتی مؤدیان.
  2. ارتقاء دانش حرفه ای اعضای جامعه از طریق برگزاری دوره های آموزشی.
  3.  تهیه و تنظیم برگه نمایندگی مشاوران رسمی مالیاتی و نیز نمونه های لوایح دفاعی و دادخواهی موردنیاز مؤدیان برای ارایه به مراجع مالیاتی.
  4.  انتشار جزوات و نشریه های تخصصی و حرفه ای.
  5.  نظارت بر عملکرد اعضای جامعه به منظور تأمین محیط سالم برای فعالیت حرفه ای آنان.
  6.  اطلاع رسانی در خصوص قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی مورد نیاز اعضا.
  7.  بهبود و گسترش خدمات حرفه ای مشاوره مالیاتی.
  8.  حمایت از حقوق حرفه ای اعضا